НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » Управителният съвет
Управителният съвет
Написано:от ПЛАМЕН БАКЪРДЖИЕВ

ПОКАНА
Управителният съвет на Спортен клуб за интеграция - "Пираните”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Чл.13 /1/ от устава на СКИ „Пираните”, свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание на 09.04.2022г. от 10.00 часа в клуба до метростанция „Вардар” с адрес: София, пк:1309, жк „Илинден”, ул. „Найчо Цанов”, блок №64 с
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
1. Отчет на УС за дейността на клуба през 2021г.
2. Отчет на Контролния съвет - констативен протокол.
3. Промени в броя и състава на УС на „СКИ Пираните”.
4. Изказвания.
5. Приемане на спортен календар и бюджет за 2022г 
София 04.03.2022г.                                     От УС на СКИ „Пираните”