НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » ОБЩО ОТЧЕТНО И ИЗВЪНРЕДНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 2022г.
ОБЩО ОТЧЕТНО И ИЗВЪНРЕДНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 2022г.
Написано:от RADKO DIKOV

Общо годишно отчетно-изборно събрание на СКИ „ПИРАНИТЕ” Днес, 09.04.2022г. в салона на Клуба с адрес София ул. „Найчо Цанов” Бл. 64 се проведе Общо годишно отчетно-изборно събрание на сдружение „Спортен Клуб за Интеграция – Пираните”. След приключване с избора на помощните органи и комисии, събранието протече при обявеният: ДНЕВЕН РЕД 1. Отчет на УС за дейността на клуба през 2021г. 2. Отчет на Контролният съвет / Констативен протокол / 3. Промени в броя и състава на УС на „СКИ Пираните”. Избор Председател и УС / 4. Изказвания. Приемане на спортен календар и  бюджет за 2022г. По т.1, т.2 и т.5 се изказаха следните членове: - Ивайло Ковачки; Силвия Димитрова; Красимир Залев; Маньо Алексиев; Радко Диков; Юлия Генчева и Сергей Голайко. След прекратяване на изказванията, Пламен Бакърджиев – взе отношение по повдигнатите теми и даде отговори на въпросите поставени по точки 1, 2 и 5. Общото събрание взе следните Р Е Ш Е Н И Я: Приема Отчета на УС за 2021 г. и Финансовият отчет за 2021г. 2. Одобрява и приема ПРОЕКТ-ПРОГРАМАТА за 2022г.,която става ПРОГРАМА /Спортен календар/ за изпълнение през 2022г. Решенията бяха гласувани „анблок” с“за”.По т. 3. Общото събрание определи УС да се състои от 7 члена. Красимир Залев бе избран за Председател на „Спортен Клуб за Интеграция ПИРАНИТЕ“. - Красимир Залев – Благодаря за оказаното доверие. Този избор за мен е голяма отговорност. Надявам се на подкрепата на всички членове от бившия УС: Сергей Голайко, Живка Павлова, Маньо Алексиев, Татяна Несторова и най-вече на Пламен Бакърджиев, поради което, ако са съгласни предлагам отново да останат в УС. Остава още един член да попълним УС до 7 броя. Общото събрание избра за членове на УС Сергей Голайко, Маньо Алексиев, Пламен Бакърджиев, Живка Павлова, Татяна Несторова и Ивайло Ковачки. 

За повече подробности в мемю докхменти: