НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » Общо редоно годишно отчетно събрание и извънредно изборно общо събрание на 22.04.2023г.
Общо редоно годишно отчетно събрание и извънредно изборно общо събрание на 22.04.2023г.
Написано:от RAD

В Н И М А Н И Е   В А Ж Н О  С Ъ О Б Щ Е Н И Е !!!

ПОКАНА

Управителният съвет на Спортен клуб за интеграция - "Пираните”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Чл.13 /1/ от устава на СКИ „Пираните”, свиква Общо редоно годишно отчетно събрание и извънредно изборно общо събрание на 22.04.2023г. от 10.00 часа в клуба до метростанция „Вардар” с адрес: София, пк:1309, жк „Илинден”, ул. „Найчо Цанов”, блок №64 с

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Отчет на УС за дейността на клуба през 2022г.

2. Отчет на Контролния съвет - констативен протокол.

3. Приемане на спортен календар и бюджет за 2023г.

4. Изказвания, предложения и допълнения.

5. Извънреден избор на Председатеп на СКИ „ПИРАНИТЕ“ , за периода до провеждане на редовно Отчетно-изборно събрание.

6. Избор за броя членове на УС на „СКИ Пираните”.

7. Попълване на състава на КС на „СКИ Пираните”.

8. Други.

София 21.03.2023г.       От УС на СКИ „Пираните”