НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » На 22 април 2023 година се проведе годишно Отчетно и извънредно изборно събрание
На 22 април 2023 година се проведе годишно Отчетно и извънредно изборно събрание
Написано:от RAD

Информация от СКИ „Пираните“ град София.

На 22 април 2023 година се проведе годишно Отчетно и извънредно изборно събрание в клубната зала от 10.00часа.

Бяха посрещнати всички членове СКИ „ПИРАНИТЕ“ , а те бяха повече от половината членове, които пожепаха да присъстват и вземат участие в заседанието. На лице бяха необходимите средства и условия за нормалното протичане работата на събранието.

Реда бе традиционен.

По точки 1; 2; и 3-та материалите бяха пълни и всеобхватни, относно дейността на Клуба. Няколко човека взеха думата за да потвърдят написаното и да изразят своето задоволство от постиженията на състезателите от Клуба. В доклада в точка 3-та, дебело бе подчертано липсата на финансов ресурс. Това възбуди аудиторията и след кратка дискусия бяха набелязани мерки за решаване на проблема. Зададоха се въпроси от сорта “защо ФСХЗУ не подпомага и незащитава интересите на своите членове. Все пак най активни бяха Маньо Алексиев; Красимир Залев; Величка Николова; Сергей Голайко; Светлозар Павлов и др.

Бяха проведени избори за Председател на Сдружението, за намаляване броя на членовете на Управителния съвет и попълване състава на Контролния съвет. Оставки подадоха Красимир Залев, като Председател на Клуба и член на УС, Сергей Голайко като член на УС и Радко Диков като Председател на Контролния съвет. Първия поради много други ангажименти и липса на време, втирия по здравословни причини и третия поради така стеклите се обстоятелства, ето защо:

За Председател бе избран Радко Диков, за Председател на КС Светлозар Павлов и нов член на КС Величка Николова. Всички те бяха избрани със 100 % от присъстващите членове.

В последната точка от дневния ред се ловдигна въпроса за размера на членския внос в посока увеличение. След кратка дискусия, не се стигна до решение на предложението

След тази точка заседанието бе закрито

За добрата организация и деловота обстановка се погрижиха Управителният съвет воден от Председателя г-н Красимир Залев и нашата дългогодишна членка Гинка Стоянова и най новата ни приятелка Весела Градева.