НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » ПОКАНА
ПОКАНА
Написано:от RAD

ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СКИ “Пираните“

ПОКАНА

Управителният съвет на Спортен клуб за интеграция - "Пираните”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Чл.13 /1/ от устава на СКИ „Пираните”, свиква Общо редоно годишно отчетно изборно събрание на 27.04.2024г. от 09.30 часа в клуба до метростанция „Вардар” с адрес: София, пк:1309, жк „Илинден”, ул. „Найчо Цанов”, блок №64 със следния дневен ред:

т.1. Избор на преброители, протоколист и работни органи на Общо Събрание - комисии мандатна, по предложенията, за избор на ръководство и контролни органи за четвъртия мандат и жалбите.

т.2. Отчет на Управителния Съвет за дейността на КЛУБА през третия мандат период 2019 - 2024 година.

3. Отчет на УС за дейността на клуба през 2023година.

4. Отчет на Контролния съвет - констативен протокол за 2024 г.

5. Приемане на основни насоки и задачи за развитие през период 2024 - 2029 година.

6. Приемане на спортен календар и план сметка (бюджет) за 2024 година.

7. Изказвания, предложения и допълнения по предходните точки ( 2 – 6).

8.Приемане на отчетите на Управителния и Контролния съвети и предложения по точки пета и шеста.

9. Гласуване освобиждаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет и Председателя и членовете на Контролния съвет.

10. Избор на Председатеп на СКИ „ПИРАНИТЕ“ , за четвъртия мандат, период 2024 – 2029 година.

11. Избор за брой членове на УС на СКИ „Пираните”,за четвъртия мандат.

12. Избор на членове за УС на „СКИ „Пираните“, за четвъртия мандат.

13. Избор на Председател за КС на СКИ „Пираните”, за четвъртия мандат.

14.Избор на членове за КС на „СКИ Пираните”, за четвъртия мандат, период 2024 - 2029 година.

15. Други.

 

22 март 2024г. УС на СКИ "ПИРАНИТЕ"