НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » В А Ж Н И С Ъ О Б Щ Е Н И Я
В А Ж Н И С Ъ О Б Щ Е Н И Я
Написано:от ПЛАМЕН БАКЪРДЖИЕВ

О Б Я В А

МНОГО ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА

ДЕЙНОСТ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

НА СПОРТЕН КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ „ПИРАНИТЕ”

Член 10 (2) Имуществените вноски на членовете са годишния членски внос, който е 10.00 лв. или допълнителни вноски, които се дължат въз основа на решение на Управителният Съвет на клуба и са платими до 31 март на текущата година за всички действителни членове.При неспазване на горепосочената /срок/ норма действителния член става не-действителен, това означава, прекратяване на членски права.