НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » събрание на 24.03.2018г.
събрание на 24.03.2018г.
Написано:от ПЛАМЕН бАКЪРДЖИЕВ

П О К А Н А

Управителният съвет на „Спортен клуб за интеграция - Пираните”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Чл.13 /1/ от устава на СКИ „Пираните”, свиква общо годишно-отчетно събрание на 24.03.2018г. от 10.00 часа в клуба до метростанция „Вардар” с адрес: София, пк:1309, жк „Илинден”, ул. „Нишка”, блок №64 с Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Отчет на УС за дейността на клуба през 2017г. 2. Протокол от проверка на КС. 3. Приемане на спортен календар и бюджет за 2018г. 4. СИзказваниия. От УС на СКИ „Пираните”14.02.2018г.