НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » СКИ „Пираните”, свиква на 28.03.2020г. ОГОС
СКИ „Пираните”, свиква на 28.03.2020г. ОГОС
Написано:от RADKO DIKOV

П О К А Н А

Управителният съвет на „Спортен клуб за интеграция - Пираните”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Чл.13 /1/ от устава на СКИ „Пираните”, свиква общо годишно-отчетно събрание на 28.03.2020г. от 10.00 часа в клуба до метростанция „Вардар” с адрес: София, пк:1309, жк „Илинден”, ул. „Найчо Цанов”, блок №64 с

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет на УС за дейността на клуба през 2019г. 2. Отчет на Контролният съвет - констативен протокол.. 3. Изказвания. 4. Приемане на спортен календар и бюджет за 2020г.

 

София От УС на СКИ „Пираните”

26.01.2020г.