НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » ОБЩО СЪБРАНИЕ 2020
ОБЩО СЪБРАНИЕ 2020
Написано:от Пламен Бакърджиев

  Управителният съвет на „Спортен клуб за интеграция - Пираните”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Чл.13 /1/ от устава на СКИ „Пираните”, свиква общо годишно-отчетно събрание на 13.06.2020г. от 10.00 часа в клуба до метростанция „Вардар” с адрес: София, пк:1309, жк „Илинден”, ул. „Найчо Цанов”, блок №64 с

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет на УС за дейността на клуба през 2019г. 2. Отчет на Контролният съвет - констативен протокол.. 3. Изказвания. 4. Приемане на спортен календар и бюджет за 2020г. 

Събранието ще се проведе при спазване на мерките спуснати от Министъра на здравеопазването, поради извънредната епидемиологична обстановка в Република България. Заповядайте уважаеми дами и господа, не се притеснявайте, не се страхувайте, защото ще Ви дадем подробна информация за дейноста на клуба и ще трябва да вземем важни решения. Ето защо е необходимо присъствието на всички членове на нашия клуб. 

 

София От УС на СКИ „Пираните”

23.05.2020г.