НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » ГОДИЩНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
ГОДИЩНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
Написано:от Пламен Бакърджиев

На 13.06.2020 година от 11.00 ч. се проведе общото годишно-отчетно събрание на СКИ "ПИР АНИТЕ" в клуба до метростанция „Вардар” с адрес: София, пк:1309, жк „Илинден”, ул. „Найчо Цанов”, блок №64 с  - Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Отчет на УС за дейността на клуба през 2019г. 2. Отчет на Контролният съвет - констативен протокол.. 3. Изказвания. 4. Приемане на спортен календар и бюджет за 2020г. Разбира се бяха, спазени всички предпазни мерки относно епидемиологичната обстановка /КОРОНА ВИРУСА ( COVID 19)/.  Бяха прочетени материалите от дневния ред. Присъстващите членове допълниха със своите исказвания информацията за дейноста на клуба, задаваха въпроси и дадоха ценни предложения за спортния календар, намиране на финансови средства и др. В точка разни бе дадена подробна информация във връзка с легитимацията на  клуба и изготвеното проектно предложение до Агенцията за Хора с Увреждания. Финансирането бе за 18 000 лева, но не беше класирано.  Единодушно се приеха и гласуваха предложенията и официалните документи. Събранието бе закрито от Председателя Пламен Бакърджиев който, благодари на всички присъстващи и им пожела здраве и много успехи. Той поднесе специални благодарности  на   г-н Спас Карафезов, който е член на клуба и ни удостои с присъствието си.