НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
Написано:от RADKO DIKOV

 

П О К А Н А

Управителниятсъвет на „Спортен клуб за интеграция - Пираните”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Чл.13 /1/ от устава на СКИ „Пираните”, свиква общо годишно-отчетно събрание на 26.06.2021г. от 10.00 часа в клуба до метростанция „Вардар” с адрес: София, пк:1309, жк „Илинден”, ул. „Найчо Цанов”, блок №64 с

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет на УС за дейността на клуба през 2020г. 2. Отчет на Контролният съвет - констативен протокол.. 3. Промени в Устава на „СКИ Пираните”. 4. Изказвания. 5. Приемане на спортен календар и бюджет за 2021г.

 

    Предложения и допълнения относно:  Промени в дневният ред на ОС, може да се правят най-късно до 17.00 ч. на 10. юни вклчително.

25.05.2021г..София                                От УС на СКИ „Пираните”