ДОКУМЕНТИ

08.11.2018

Променя чл.10 ал.2 от правилника за провеждане на дейността на клуба


решение на УС на „СКИ Пираните”

протокол №6/07.09.2018г., относно решение на УС на „СКИ Пираните”, касаещо срока за плащане на членски внос от действителните членове на клуба.

По т.6. След обстойно обсъждане

УС реши: 1. Променя чл.10 ал.2 от правилника за провеждане на дейността на клуба, касаеща датата за събиране на членски внос от действителните членове да стане до 31 декември на предходната година вместо 31 март на текущата с 4 гласа „ЗА”.