ДОКУМЕНТИ

24.02.2019

Управителният съвет свиква


Общо отчетно-изборно събрание на 30.03.2019г.

П О К А Н А

Управителният съвет на „Спортен клуб за интеграция - Пираните”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Чл.13 /1/ от устава на СКИ „Пираните”, свиква Общо отчетно-изборно събрание на 30.03.2019г. от 10.00 часа в клуба до метростанция „Вардар” с адрес: София, пк:1309, жк „Илинден”, ул. „Нишка”, блок 64 с

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Съдържателен и финансов отчет на УС за дейността на клуба през 2018г.

2. Констативен протокол от проверка на КС.

3. Утвърждаване на спортен календар и бюджет за 2019г.

4. Промени в Устава на „СКИ-Пираните”.

5. Изказвания.

6. Избор на ръководство /Председател УС и КС/.

София,26.02.2019г.